Naar een inclusieve Universiteit!
11080646_427300714101336_7636235271760741463_o

Naar een inclusieve Universiteit!

Oproep aan het CvB

Vol bewondering zien we hoe student, staf, en sympathisant momenteel de handen ineenslaan om te strijden voor structurele veranderingen binnen de Universiteit van Amsterdam (UvA). Nu een Nieuwe Universiteit binnen handbereik is, willen wij met deze petitie aandacht vragen voor een verwaarloosd vraagstuk aan de Universiteit van Amsterdam: Diversiteit.

De UvA bevindt zich in een stad met een grote variëteit aan fluide identiteiten en achtergronden; het is een ‘superdiverse stad’, waarin de bewoners moeilijk te bestempelen zijn als behorend tot een ‘minder-’of ‘meerderheid’. Toch kent de UvA een dominante cultuur waarin weinig plaats is voor de heterogeniteit van de omringende stad en een toenemend deel van de studentenpopulatie. Op de UvA vertegenwoordigt iedereen die niet voldoet aan de impliciete norm (wit, middenklasse, man, cisgender [1], hetero en gezond) ‘de Ander’. Dit komt zowel fysiek tot uiting, als in dominante vertogen en beelden in het onderwijs, en in de literatuur die gebruikt wordt in de meeste studieprogramma’s. Het heersende beeld is dat iedereen gelijke rechten en kansen heeft, maar in de praktijk ondervinden studenten en medewerkers dat dit niet het geval is.

Wij stellen daarom de volgende veranderingen voor in de Nieuwe Universiteit:

 1. Problematiseer expliciete en impliciete vooroordelen en de sterk gekleurde beeldvorming in de publieke cultuur van de universiteit. Een voorwaarde daartoe is aandacht voor microagressies die maken dat studenten en medewerkers die niet binnen de normatieve cultuur vallen minder kansen hebben aan de universiteit en zich er niet thuis voelen.
 2. Het CvB moet het belang van meer aandacht voor diversiteit onderkennen en onderzoek naar deze thema’s ondersteunen. Ook is het nodig meer bronnen vrij te maken voor studentgerichte initiatieven en ondersteuningsgroepen, alsook voor initiatieven onder de staf om aandacht te besteden aan diversiteit in hun curricula. Centraal diversiteitsbeleid vanuit het CvB is dan ook een noodzaak.
 3. Zorg dat alle studieprogramma’s bewust aandacht besteden aan de machtsprocessen die een rol spelen in het opbouwen van kennis en de dominantie van negatieve stereotype beelden. Curricula belichten doorgaans alleen Westerse perspectieven. Auteurs die niet zouden passen in de dominante cultuur worden veelal niet gelezen. Waar dit wel gebeurt, worden deze auteurs slechts als marginale critici behandeld; zij maken geen deel uit van de kern van curricula. We roepen op om curricula te dekoloniseren en ruimte te bieden voor kritische reflectie op dominante vertogen.
 4. De staf van de UvA zou, in alle lagen, een afspiegeling moeten zijn van de Amsterdamse samenleving. De diversificatie van de staf is direct te bevorderen  met een gericht personeelsbeleid.
 5. De diversiteit onder studenten is op allerlei manieren te verbeteren, waaronder de volgende direct te implementeren maatregelen:a. Schakelprogramma’s moeten blijven of heringevoerd worden, zodat doorstroming vanuit het HBO mogelijk blijft. Dit is namelijk een belangrijke route om academisch onderwijs mogelijk te maken voor wie minder privileges heeft.
  b. Bij het hanteren van ingangseisen voor excellentietrajecten voor getalenteerde studenten, zoals het Honours- en Talentprogramma, moet rekening worden gehouden met het gegeven dat studenten die niet binnen de normatieve cultuur vallen veelal meer obstakels te overwinnen hebben voordat zij kunnen uitblinken. Ook is erkenning nodig voor diverse vormen van excellentie die niet enkel kwantitatief te meten zijn.
  c. De UvA moet haar voorlichting minder exclusief richten op de ‘geprivilegieerde’ student en zich in gelijke mate richten op alle scholen in alle wijken van de stad en in omliggende regio’s.
  d. Het assortiment aan drink- en etenswaren aangeboden op de UvA moet worden afgestemd op de behoeften van studenten en medewerkers die uitgaan van een specifiek dieet of regels omtrent voedsel (bijvoorbeeld halal, kosjer of veganistisch).
 6. Alle gebouwen van de UvA moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn en op z’n minst voldoen aan de eisen die in het Handboek voor Toegankelijkheid van Maarten Wijk zijn vastgelegd.
 7. Voor zowel medewerkers als studenten van allerlei gezindheden zijn ruimtes nodig waar zij zich kunnen terugtrekken, mediteren, of bidden. Om dit te bekrachtigen, is per 26 maart 2015 een stilteruimte in gebruik genomen op het Roeterseiland. Wij ondersteunen dit initiatief en vragen om de structurele inrichting van een geschikte en prettige ruimte in meerdere gebouwen van de UvA.

Met deze brief maken we geen uitputtende analyse van de voordelen van meer aandacht voor diversiteit, omdat die ons vanzelfsprekend lijken voor een ‘Harvard aan de Amstel’. Alle Randstedelijke universiteiten en de meeste vooraanstaande universiteiten in het buitenland, inclusief Harvard University, voeren een stevig diversiteitsbeleid. Het sterkste argument voor meer aandacht voor de meerstemmigheid en veelzijdigheid van de culturen aan de UvA, is sociale gelijkheid.

Inclusiviteit in het onderwijs en de onderwijsomgeving zal bovendien ook leiden tot andere voordelen: Het helpt de tendens keren dat  de UvA zich verder ontwikkelt tot een provinciaals wit bolwerk en zal ook de weg banen voor een instelling die zich actief laat inspireren door de veranderende maatschappij. Grijpt de UvA deze kans niet aan dan marginaliseert de UvA zich, ook in intellectueel opzicht. Het studiesucces en de studie-ervaring van studenten zal verbeteren als de universiteit een meer inclusieve plek wordt. Uit onderzoek van onder andere Rick Wolff blijkt dat studenten die open staan voor diversiteit, beter in staat zijn om informatie te verwerken, creatiever zijn en een beter probleemoplossend vermogen ontwikkelen.

Wil de UvA zich ontwikkelen tot een vooruitstrevend en kritisch kennisinstituut dat het beste gebruik weet te maken van de diverse talenten van haar superdiverse omgeving, dan zal zij een ander gezicht moeten tonen en haar beleid moeten aanpassen.

We kijken uit naar het antwoord van de bestuurders van de Universiteit van Amsterdam.

Deze petitie is opgesteld door studentenplatform Amsterdam United, met steun van UvAsociaal.

 

[1]Cisnormatief: het legitimeren van en voorkeur geven aan de identiteit cisgender. Iemand die cisgender is, identificeert zich met het gender dat ze bij geboorte toegeschreven hebben gekregen. Het is het antonym van transgender.

 

https://www.change.org/p/universiteit-van-amsterdam-university-of-amsterdam-naar-een-inclusieve-universiteit

Author: UvA sociaal

Comments are disabled.